Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מבוא

1.1. לחברת "סאיינט לקת בע"מ " (להלן: "החברה" ) חפ: 513324160 אתר מסחר אלקטרוני B2B בשם "saynet"

(להלן: "saynet" שכתובתו: www.saynet.co.il). אתר "saynet" יפעל בכפוף לאמור להלן כדי לאפשר 

מכירת מוצרים במחירים מוזלים, בכל מועד מכירה (להלן: "מועד המכירה" ), או עד גמר המלאי.

כל זאת בכפוף לשיקול דעת מלא ומוחלט של החברה בכל עת. הסתיימה מכירת מוצר, 

החברה אינה מתחייבת שתמכור מוצר דומה ו/א זהה, בעתיד ו/או במחיר שהוצע על ידה.

1.2.הוראות תקנון זה תחולנה על כל רכישה המתבצעת באמצעות "saynet"

."saynet" אינו נושא בכל אחריות כלפי רוכשי מוצרי חברת באפיקי מכירה אחרים.

1.3 תנאים מקדמיים לביצוע רכישה באמצעות "saynet" הינם רישומו של הקונה/מזמין/לקוח 

וזאת לאחר רישומו של הלקוח באזור "החשבון שלי" ורק לאחר אישורה של החברה (להלן: "הלקוח" ) 

ל"saynet" ,כשהוא בגיר מעל גיל 18 ורשום ברשם החברות כעוסק מורשה \ חברה בע"מ \ עוסק פטור 

וחתום בטפסי קליטת לקוח וכתב ערבות אישית ע"י החברה.

1.4.כל המבקר ו/או הנכנס ל " saynet " ו/או העושה שימוש ב " saynet " ובכלל זה בתכנים הכלולים בו 

ובשירותים השונים הפועלים בו - מאשר בעצם כניסתו ו/או בביקורו ואו בשימושו, כי הוא מקבל על עצמו 

הוראות אלו כולן ובמלואן ומסכים להן, ולכן מתבקש לקרוא אותן בקפידה.

1.5. המודעות והתכנים במדורים השונים מיועדים לנשים ולגברים. ככל שתקנון זה מנוסח בלשון זכר 

הרי שהדבר נעשה לצרכי נוחות בלבד, וכל תוכן ו/או שירות ו/או מידע מתייחסים, כמובן, גם לנשים וגם לגברים.

1.6. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הלקוח לבין החברה, לכל דבר ועניין ואלא אם הוסכם במפורש ובכתב אחרת 

בין הלקוח לבין החברה, תחולנה הוראותיו של תקנון זה על כל רכישת מוצר ו/או שירות מן החברה 

באמצעות "saynet", בין רכישה נוכחית ובין רכישה בעתיד.

1.7. רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה (להלן: "המוצר"), מהווה גם הסכמה מצד הלקוח 

לקבל על עצמו ולנהוג על פי הוראות תקנון זה. בהתאם, במידה שהלקוח אינו מסכים לתנאי מתנאי התקנון 

הינו מתבקש שלא לבצע רכישות באמצעות "saynet", זאת אלא אם יגיע עם החברה להסכמה אחרת בכתב.

2 . קניה ותשלום

2.1. התחייבות החברה: החברה מתחייבת לספק ללקוח את המוצר שהוזמן על ידו, זאת בכפוף לסייגים

ולתנאים שנקבעו בפרסום התקף בעת ביצוע ההזמנה, והכל בכפוף לתנאי תקנון זה, לקבלת אישור מאת 

חברת saynet לביצוע העסקה ולהימצאותו של המוצר במלאי שבידי החברה ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

2.2. כל מוצר הנמכר באתר יהא מוגבל בכמותו. חלף מועד המכירה, לא ניתן יהיה לרכוש את אותו מוצר במחיר 

שהוצע ב" saynet " אלא אם הנהלת האתר או החברה תחליט אחרת.

2.3. הגבלת רכישת מוצרים: בכל מועד מכירה יכול לקוח לרכוש כמות מוגבלת של המוצר המוצע למכירה באותו מועד, 

בהתאם למפורסם על ידי החברה אותה עת. לקוח שינסה להירשם בשם כפול כדי לרכוש למעלה 

מהכמות המוגבלת של המוצר באותו מועד מכירה, תשקול החברה הפסקת רישומו ו/או כל סנקציה אחרת.

 

2.4. חיוב חשבון הלקוח

2.4.1. הזמנת הלקוח תתופעל רק לאחר אישורה של החברה לביצוע העסקה. עם קבלת האישור 

תימסר ללקוח הודעה על אישור העסקה. התשלום עבור ההזמנה יבוצע עפ"י תנאי התשלום שנקבע 

עם הלקוח ע"י החברה בזמן קליטתו וחתימתו ע"ג טפסי קליטת לקוח. לא אושרה העסקה על ידי החברה, 

תחשב הזמנת הלקוח כבטלה וללקוח לא תהיה כל טענה בעניין.

2.4.2. התשלום עבור המוצרים מ" saynet" יבוצע באמצעות שקים \ מזומן \ העברה בנקאית \ כרטיס אשראי,

בתאריך פדיון שנקבע מבעוד מועד וכל זאת עפ"י תנאי תשלום שסוכמו עם הלקוח בזמן חתימה על טפסי 

פתיחת לקוח ו\או כתב ערבות אישית.

2.4.3 הלקוח מתחייב לשלם כל חוב של החייבת שיידרש מיד עם קבלת הדרישה מהחברה, ללא צורך 

נימוק הדרישה, ללא צורך בפניה מוקדמת לחייבת ומבלי שיהא על החברה לממש תחילה בטוחה או 

שיעבוד אחרים.

2.4.4 במקרה של שקים חוזרים ערב הלקוח לפירעון של כל אחד מהשקים שנמשכו או הוסבו ע"י 

החייבת ואשר נמסרו ע"י החברה בגין שירותים וטובין שנמסרו ללקוח.

2.5. מועדי אספקת המוצר

2.5.1. ככלל ואלא אם נאמר אחרת בפרסום ו/או בעת ביצוע ההזמנה, יסופק המוצר עד 10 ימי עבודה.

2.2.5. דרך השילוח והאספקה לנקודת המסירה תיקבע על ידי החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

2.5.3. החברה אינה אחראית לאיחור באספקת המוצר מעבר למועד האמור במקרים הבאים:

א. אספקת המוצר נמנעה ו/או התעכבה בשל כוח עליון ובכלל זה, אך לא רק, מלחמה, פעולות איבה, 

מצב חירום ונזקי טבע.

ב. אספקת המוצר נמנעה ו/או התעכבה בשל שביתה או השבתה, לרבות אצל ספק, יבואן או יצרן המוצר, 

אצל ספק חומרי הגלם הדרושים לייצור המוצר או אצל המובילים ו/או השליחים המעורבים באספקת המוצר, 

הן לחברה והן ללקוח.

ג. אספקת המוצר נמנעה ו/או התעכבה בשל כל סיבה שאיננה בשליטתה הבלעדית של החברה.

2.5.4.המוצר ישלח ויסופק לבית עסק הלקוח או כל מקום אחר עליו יורה הלקוח, זאת בסייגים המפורטים להלן 

(להלן:"נקודת המסירה" ).

2.5.5. המשלוח יתבצע באמצעות לוגיסטיקה של החברה או באמצעות רשות הדואר או חברת שילוח אחרת - 

זאת בכפוף לפריסה מתאימה או באמצעות דואר שליחים. על אף האמור לעיל תהא רשאית החברה לבצע את 

המשלוח באמצעות חברת שליחויות, זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

2.5.6. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית רשאית החברה לספק את המוצר במקום סמוך ככל האפשר 

לנקודת המסירה, זאת בתיאום מראש עם הלקוח ובכפוף להוראות גופי הביטחון.

2.5.7. עם קבלת טובין מהחברה ללקוח ובחתימתו על קבלתו באמצעות תעודת משלוח או חשבונית, 

הלקוח מסכים שקיבל את הטובין ואת הכמות המדויקת שהזמין ולא תהיה לו טענה כלפי החברה. 

החברה תהא רשאית לחייב את חשבונו בעבור הטובין שנמצא באמתחתו שלא כדין.

2.5.8. הלקוח לא יחויב עבור עלות משלוח אלא אם כן ההזמנה שביצע פחותה מ-500 ₪. 

עלות המשלוח במקרה של הזמנות מתחת ל-500 ₪ יחויבו בתוספת משלוח של 70 ₪ ותתכן שתשתנה מעת לעת.

החברה תדאג לידע את לקוחותיה בדבר שינוי מחירי המשלוחים (במקרים של הזמנות מתחת ל-500 ₪) 

באמצעות סוכניה \ מיילים \ ע"ג החשבוניות או ת"מ ובאמצעות כל מדיה אחרת שברשותה .

2.6. ביטול עסקאות על ידי החברה

2.6.1. החברה תהא רשאית לבטל עסקאות (כולן או חלקן) במקרים הבאים:

א. במקרה שבו ימנע כוח עליון את קיומה התקין של עסקה כלשהי או במקרה של אירוע בטחוני חריג או אירוע טרור, 

ובכל מקרה אחר בו יעכבו או ימנעו גורמים או אירועים שאינם בשליטתה הבלעדית של החברה את קיום 

העסקה (כולה או חלקה), או את אספקת המוצר.

ב. במקרה שבו נפלה טעות בתום לב, בתיאור מוצר מסוים (כמו לדוגמה במקרה של שינוי המפרט על ידי היצרן 

ללא ידיעת החברה), ונבצר מהחברה או מטעמה לספק את המוצר כפי שתואר בטעות. במקרה זה תינתן ללקוח 

אפשרות לרכוש את המוצר כפי שניתן לספקו בפועל.

ג. במקרה שבו נפלה טעות קולמוס בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו.

ד. באם אזל המוצר מהמלאי המצוי בידי החברה לאחר קבלת ההזמנה ואישורה. במקרה כזה רשאית החברה 

לבטל את העסקה ו/או להציע ללקוח מוצר חלופי שווה ערך.

2.6.2. הזכאות לביטול העסקה

הלקוח רשאי לבטל את העסקה ולהחזיר לחברה את הטובין (להבדיל משירות) שרכש מהחברה זאת עפ"י 

תנאי ההסכם שהלקוח חתם ע"ג טפסי פתיחת לקוח.

2.6.3. במידה והלקוח קיבל טובין עם פגמים או לחילופין נמצא הטובין תקול על החברה להחליפם 

ולשלח אותם שוב ללקוח במועד שיקבע ע"י החברה .

2.6.4. תוצאות ביטול העסקה

א. במקרה של ביטול עסקה או החזרת טובין, ישיב הלקוח את המוצר לידי החברה במקום בו היא מנהלת את עסקיה, 

כשהוא חדש, שלם ללא פגם וללא כיתובים ע"ג האריזות או בלאי וארוז באריזתו המקורית.

ב. השבת מוצר לחברה מחייבת השבת כל הפרטים, המתנות וההטבות שהוענקו ו/או סופקו ללקוח ביחד עם המוצר, 

השבת המוצר לחברה תעשה על ידי החברה, על חשבונה ובאחריותה ובצירוף החשבונית המקורית, 

זאת כתנאי לזיכויו של הלקוח.

ג. החברה תרשום את החזרת הסחורה כשורת זיכוי בכרטיס של הלקוח .

ד. בוטלה העסקה עקב פגם במוצר או אי-התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים שנמסרו לגביו כנדרש על פי דין.

2.6.5. שונות

הוחזר המוצר על ידי הלקוח שלא בהתאם או במסגרת לזכאותו כאמור לעיל וללא הסכמת החברה בכתב, 

לא יהא זכאי הלקוח לזיכוי כלשהו בגין המוצר והוא ישלח חזרה ללקוח. החזרת המוצר שפורק ו/או הורכב 

תתאפשר רק לאחר קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב. החברה רשאית שלא ליתן הסכמה כאמור על פי 

שיקול דעתה הבלעדי.

השימוש באתר

3.1. הלקוח רשאי להשתמש ב"אתר saynet" למטרות פרטיות ואישיות בלבד.

3.2 לקוח יוכל לבצע הזמנות דרך אזור "החשבון שלי" זאת רק לאחר אישורה של החברה.

3.3. שימושים אסורים באתר

3.3.1. ללא הסכמה מפורשת בכתב על - ידי החברה משתמשי האתר אינם רשאים לבצע את הפעולות 

הבאות בעת שימושם באתר:

3.3.2. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך אתר, 

לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית 

ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

3.3.3. אין לאפשר הפעלת כל יישום מחשב לרבות תוכנות Crawlers, Robots או דומיהם לצורך חיפושים / 

סריקות / העתקות של תכני האתר.

3.3.4. אין להשתמש באתר או בתוכנו לצורך יצירת מאגר של פרטי מידע על מוצרים המוצעים למכירה באתר 

לרבות תמונות מוצרים או שמם או תאורם המילולי.

3.3.5. אי עמידה במגבלות המפורטות בסעיף 3.3.1 עלול להוביל למניעת גישת המשתמש לאתר ואף לחשוף 

אותו לתביעה אזרחית / פלילית על פי כל דין.

סודיות

4.1. המידע אותו הלקוח נדרש לספק לצורך ביצוע העסקה כגון: שם, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון, מועבר 

לצרכי ביצוע הרכישה וההזמנה בלבד. מעבר לשימוש הנ"ל, החברה לא תעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת 

הלקוח אלא אם הדבר נעשה עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.

4.2. החברה נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע. אך, בקיום מקרים 

שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם ללקוח 

ו/או למי מטעמו בקשר למידע זה.

כללי

5.1. התמונות המוצגות בפרסומי החברה הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה. הפרסומים וכן תכני הפרסום 

הינם באחריות בלעדית של ספק המוצר ולא של החברה בכל אופן ודרך שהיא.

5.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת. 

התקנון המעודכן יחייב את החברה ואת הלקוח לגבי עסקאות שתבוצענה ממועד שינוי ו/ או עדכון התקנון. 

לקבלת הגרסה העדכנית הקובעת אנא הקפד להיכנס לתקנון כפי שהוא מפורסם ב" saynet " טרם רכישה.

5.3. הבעלות על המוצר תיוותר בידי החברה עד לתשלום מלוא תמורתו לחברה. 

אין באמור כדי לגרוע מחובת הלקוח לשלם את מלוא התמורה בגין המוצר ו/או כדי להקים לו כל זכות אחרת 

מעבר לזו הנתונה לו בתקנון זה.

5.4. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או מיוחד 

לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא ללקוח ו/או למשתמש ו/או לצד שלישי. 

זאת כתוצאה ו/או בקשר עם המוצר, לרבות בשל ו/או בקשר עם רכישתו מהחברה ו/או באמצעותה ו/או 

מהשימוש במוצר, תהא עילת התביעה אשר תהא.

5.5. החברה לא תהא אחראית להרכבתו ו/או התקנתו של המוצר שנרכש ממנה ו/או באמצעותה, 

שלא באמצעות מרכיביה המוסמכים. אחריות זו חלה על הלקוח באופן בלעדי.

5.6. החברה אינה אחראית לתחזוקה ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש ממנה ו/או באמצעותו. 

אחריות זו חלה על הלקוח באופן בלעדי.

5.7. האחריות לתקינותו ואיכותו של המוצר תחול על החברה כמפורט בכתבי האחריות המצורפים למוצרים 

ולפרק זמן המצוין בתעודות אחריות אלה.

5.8. אחריות החברה למוצריה כפופה לכל הוראות החוק התקף במדינת ישראל

5.9. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים בפרסומי החברה, 

לרבות בקטלוג החברה, זאת אלא אם כן ניתנה לכך הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

5.10. רישומי המחשב של החברה יהוו ראיה לנכונותם.

5.11. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב"אתר saynet", הינן של החברה בלבד. אין להעתיק, לשכפל, 

לאחסן במאגר מידע, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, 

למכור או להשכיר ו/או לעשות כל שימוש מסחרי אחר, בין במישרין ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך 

או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא 

קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

5.12. לבירורים ושאלות במהלך הרכישה ולאחריה, ניתן לפנות אל שירות הלקוחות של החברה באמצעות 

דואר אלקטרוני או באמצעות טופס "צור קשר" באתר או טלפונית לאחד מסוכניה או לטלפון של החברה.

5.13. ביצוע רישום באתר ו/או רישום לקבלת הדיוור היומי בדואר אלקטרוני על ידי משתמש, מהווה הסכמה 

של המשתמש לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] ו/או דיוור ישיר מהחברה, לרבות דואר אלקטרוני 

ו/או מסרונים [SMS] ו/או דיוור ישיר שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות, אשר עשוי לכלול עדכונים 

בנושאים שונים, פרטים על ביצוע עסקה, פרסום וכיוצ"ב, ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה 

"דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הינך רשאי, בכל עת, 

להודיע לחברה על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של החברה, ע"י שליחת הודעה ל:

[email protected]

5.14. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת 

בקשר עם השימוש ב"אתר saynet" ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה, תהיה נתונה לסמכות השיפוט הבלעדית 

של בית-המשפט המוסמך במחוז השרון בישראל.

תודה מצוות SAYNET

©כל הזכויות שמורות לסאיינט לקת בע"מ